Privacyverklaring Luiting Coaching & Consultancy

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Luiting Coaching & Consultancy geleverde diensten. Wij zijn gevestigd aan Laarmanhof 11, 9751 NT, Haren en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens zijn nodig voor hieronder omschreven doelen waarvoor tenminste worden verwerkt:

 • Voorletter(s) en achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Bedrijfsnaam.
 • Adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode).
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast).
 • E-mailadres.
 • Hoe of via wie u met ons in contact gekomen bent.
 • Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Waarom persoonsgegevens nodig zijn

Als u eenmaal een opdracht hebt verstrekt willen wij u goed van dienst zijn en gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen schrijven, bellen of e-mailen indien nodig om onze diensten te verlenen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om onze diensten aan u te adresseren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals mogelijk bij gegevens die wij nodig hebben voor onderbouwing namens u van bijvoorbeeld opgestelde jaarrekening, gedane belastingaangifte, of ingediend bezwaar, beroep of verzoek om herziening.

Persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief of via e-mail of post pro-actief te informeren over relevante wetswijzigingen of een nieuwe activiteit. Als u daarvoor niet benaderd wilt worden kunt u reageren door in de onderwerpregel per e-mail ‘uitschrijven’ vermelden of ons per brief daarom verzoeken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens enkel voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. In het bijzonder is dit andere doel de namens u op te stellen jaarrekening, het verzorgen van belastingaangifte, bezwaar, beroep, of verzoeken om herziening waarin alle daarvoor gevraagde en benodigde gegevens vertrekt dienen te worden om deze correct uit te voeren.

Indien u bijzondere persoonsgegevens gekoppeld aan bijvoorbeeld gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras verwerkt, verlangen wij van u dat naar personen herleidbare persoonsgegevens eerst anoniem worden gemaakt alvorens deze vervolgens voor verwerking aan ons worden aangeboden.

Regels die gelden bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houden de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behouden wij ons het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld.

In het bijzonder geldt voor de in belastingaangifte verwerkte persoonsgegevens een bewaartermijn van 5 jaar voor particulieren, en 7 jaar voor bedrijven. Daarbij opgemerkt dat de bewaarplicht voor alle onderliggende facturen en bonnen van inkomsten, uitgaven, banktransacties en verder alle bijbehorende correspondentie, bij u als belastingplichtige liggen en dat voor particulieren dit geldt voor jaaroverzichten loon, hypotheek, bank en afgetrokken kosten voor studie, zorg en dergelijke.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien nodig voor uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, softwareleveranciers, die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij analyseren niet uw websitebezoek

Wij hebben alleen een openbare website, gebruiken geen cookies en voeren ook geen analyses uit op websitebezoek.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een verzoek naar mail@rikjanluiting.nl met in de onderwerpregel 'gegevens inzien, aanpassen of verwijderen' of u kunt ons dit per post verzoeken.

Beveiliging

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij ons toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval wij gebruik maken van de diensten van derden, zullen wij voor de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zullen wij u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@rikjanluiting of ons per post verzoeken.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via mail@rikjanluiting.nl of ons per post uw vragen stellen.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 22 mei 2018.

PDF DownloadenKlik hier voor de printversie in pdf.